Does God talk to us today?

Nov 3, 2023    Pastor Luke Shyu